Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: Februari 2022
Status: Afgerond
Duration: Acht maanden
Country: Nederland
Partner organisation: MO Den Bosch, Gemeente Den Bosch

Sustainable Development Goals

Good health and well/being

peace justice and strong institutions

reduced inequalities

PAR Report

Een gezonde en veilige sekswerksector in Den Bosch

Samen vormgeven aan een gezonde en veilige sekswerksector in Den Bosch via Participatief Actieonderzoek. 

Project team

Situation

De gemeente Den Bosch is op zoek naar een passende aanpak en beleid om vorm te geven aan een gezonde en veilige sekswerksector in Den Bosch. Het Sex Worker Action Research Project (SWARP) faciliteert door middel van Participatief Actieonderzoek (PAO) het proces waarbij alle betrokkenen samen oplossingen zoeken, uitwerken en uitvoeren om positieve verandering tot stand te brengen. Met deze aanpak kunnen sekswerkers, de gemeente, zorg- en hulpverleningsorganisaties, politie, toezichthouders, exploitanten, woningcorporaties en alle andere betrokkenen gezamenlijk vormgeven aan een gezonde en veilige sector in Den Bosch. Doel van het actieonderzoek is het met belanghebbenden co-creeeren en realiseren van plannen voor een gezonde en veilige sekswerksector in Den Bosch.

PAR Design

Outcome

In dit Participatief Actieonderzoek staat de vraag centraal: Welke plannen kunnen betrokkenen cocreëren en realiseren om een gezonde en veilige sekswerksector vorm te geven? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij eerst geïnventariseerd wat de huidige situatie is en wat de gewenste situatie. Wij hebben alle deelnemers gevraagd wat er volgens hen nodig is voor een gezonde en veilige sekswerksector. Hierbij kwamen ook de behoeften, oplossingsrichtingen, motivatie en assets aan bod.

Alle deelnemers zijn het erover eens dat het huidige sekswerkbeleid in Den Bosch niet meer van deze tijd is en niet bijdraagt aan een gezonde en veilige sekswerksector. Een oplossing hiervoor is een actueel beleid, waarin niet repressie maar het contact met sekswerkers voorop staat. Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en veilige sekswerksector is samenwerking. Niet alleen tussen de verschillende betrokken organisaties, maar bovenal samen met sekswerkers en ervaringsdeskundigen. Zij vormen een belangrijke brug naar de lokale sekswerker-gemeenschap. Tenslotte is behalve een actueel beleid ook een transparant beleid belangrijk. Zodat sekswerkers weten wat hun rechten en plichten zijn, maar ook zodat zij weten waar zij terecht kunnen als zij vragen hebben.

Deze drie onderwerpen overlappen elkaar. Samen vormen zij belangrijke uitgangspunten voor een gezonde en veilige sekswerksector in Den Bosch en de regio. In de focusgroepbijeenkomsten hebben we de onderwerpen met elkaar verkend en bijbehorende acties geformuleerd. Sommige acties zijn gelijk in gang gezet, andere oplossingen vragen meer tijd en aandacht.

Impact

Door met elkaar in gesprek te gaan is er gedurende het actieonderzoek een belangrijke verandering in gang gezet. Deelnemers zijn het erover eens dat het voor een gezonde en veilige sekswerksector noodzakelijk is om het beleid te actualiseren. Ook is men met elkaar in gesprek over de uitvoering van prostitutiecontroles. Er zijn acties geformuleerd die nodig zijn om tot een nieuw beleid te komen. Duidelijk is dat deelnemers dit samen willen doen. Dus medewerkers van de Gemeente Den Bosch, samen met sekswerkers, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en andere betrokkenen. In de samenwerking tussen partijen zijn concrete stappen gezet gedurende het actieonderzoek. Soms door simpelweg contactgegevens uit te wisselen en elkaar te leren kennen gedurende het traject van het actieonderzoek. Deze samenwerking is geborgd in afspraken voor een kwartaaloverleg met alle partners. Hierbij zitten naast ervaringsdeskundigen ook verschillende sekswerkers aan tafel. Zij vormen een belangrijke brug naar de sekswerkergemeenschap. Voor sekswerkers om gezond en veilig te kunnen werken is er een belangrijke rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen en de gemeenschap zelf. Dit kunnen zij alleen doen als zij daarin ook (financieel) ondersteund worden door de samenwerkingspartners. Zij kunnen signalen opvangen en doorgeven aan de gemeente, (hulpverlening)instanties en de politie. Wanneer deze veranderingen doorgevoerd zijn, is het ook belangrijk dat dit op een laagdrempelige, transparante manier gecommuniceerd wordt aan sekswerkers. Zodat zij ook weten wat hun rechten en plichten zijn. En waar zij terecht kunnen als zij hulp of advies nodig hebben. Op deze manier kan samen vormgegeven worden aan een gezonde en veilige sekswerksector voor alle sekswerkers in Den Bosch en de regio!

“Sekswerkers zijn degenen die het allergrootse belang hebben bij een sector waar alle sekswerkers veilig zijn. Zij zijn ook degenen die deze wereld het beste kennen.
In Den Bosch wordt de kennis, ervaring en expertise van sekswerkers voortaan meegenomen, vóórdat nieuw beleid ontwikkeld wordt. Sekswerkers denken actief mee met het nieuw te vormen beleid, vanaf het allereerste begin.”

Project images